OFERTA | Zamknij

 

PRAWO JAZDY KAT. CE "NA AUTOMACIE"

 


 

 
 
 
 

BHP DLA PRACOWNIKÓW  

ZATRUDNIONYCH

W ODKRYWKOWYCH ZAKŁADACH GÓRNICZYCH 

 

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 ze zmianami oraz z 2007 r. Nr 196, poz. 1420).

 

SZKOLENIE WSTĘPNE:

Warunki przyjęcia na kurs:

1. Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie 

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika w szczególności z:

- podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub regulaminach pracy

- przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy

- zasadami udzielania pierwszej pomocy

 

Liczba godzin:  

Czas trwania szkolenia wstępnego ogólnego 4 - 8 godzin. 

 

Tematyka szkolenia:

1. Istota bezpieczeństwa pracy

2. Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

3. Odpowiedzialność za naruszenia przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

4. Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy

5. Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie pracy i podstawowe środki zapobiegawcze 

6. Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzzakładowym

7. Zasady przydziału odzieży roboczej obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu do stanowiska pracy instruowanego

8. Porządek i czystość w miejscu pracy 

9. Profilaktyczna opieka lekarska

10. Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru 

11. Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady pierwszej pomocy.

 

Egzamin:

Na zakończenie szkolenia przeprowadzany jest test sprawdzian wiadomości zdobytych na szkoleniu. 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

SZKOLENIE WSTĘPNE - INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY

 

Warunki przyjęcia na kurs:

Szkolenie przeznaczone dla pracowników nowo zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i inyych, na których występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych niebezpiecznych, pracowników przenoszonych na takie stanowiska oraz w przypadku zmiany warunków techniczno - organizacyjnych.

 

Cele szkolenia: 

Celem szkolenia jest uzyskanie przez pracownika:

- informacji o czynnikach środowiska pracy występujących w danym stanowisku pracy jego bezpośrednim otoczeniu oraz o ryzyku zawodowym związanym z pracą

- wiedzy i umiejętności dotyczących sposobów ochrony przed zagrożeniami wypadkowymi i zagrożeniami dla zdrowia w warunkach normalnej pracy w warunkach awaryjnych

- wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu bezpieczeństwa wykonywania powierzonej pracy 

 

Liczba godzin: 

Czas trwania szkolenia - 8 - 9 godzin

 

Tematyka szkolenia:

1. Przygotowanie pracownika do wykonywania określonej pracy

2. Pokaz przez instruktora sposobu wykonywania pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem metod bezpiecznego wykonywania poszczególnych czynności ze szczegółowym zwróceniem uwagi na czynności trudne i niebezpieczne 

3. Próbne wykonanie zadania przez pracownika pod kontrolą instruktora

4. Samodzielna praca pracownika pod nadzorem instruktora

5. Omówienie i ocena przebiegu wykonywania pracy przez pracownika.

 

Egzamin:

Na zakończenie szkolenia przeprowadzany jest test sprawdzian wiadomości zdobytych na szkoleniu.


 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

SZKOLENIE OKRESOWE DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH
 

Warunki przyjęcia na kurs: 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. 

 

Cele szkolenia: 

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu:

- przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą

- zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami

- postępowanie w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.

 

Liczba godzin:

Czas trwania szkolenia - 8-10 godzin

 

Tematyka szkolenia: 

1. Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą 

2. Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady likwidacji lub ograniczania oddziaływania tych czynników na pracowników 

3. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy w sytuacjach zagrożeń

4. Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nim profilaktyka.

 

 

Egzamin:

Na zakończenie szkolenia przeprowadzany jest test sprawdzian wiadomości zdobytych na szkoleniu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 

SZKOLENIE OKRESOWE DLA PRACODAWCÓW I INNYCH OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI W ODKRYWKOWYCH ZAKŁADACH GÓRNICZYCH 

 

Warunki przyjęcia na kurs: 

Szkolenie przeznaczone jest dla pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, poółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami;  innych osób kierujących pracownikami.

 

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu

- oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami,

- kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,

- ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi w ykonywaną pracą. 

 

Liczba godzin:

Czas trwania szkolenia: 16-18 godzin

 

Tematyka szkolenia:

1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego 

2. Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi

3. Organizacja i metody kształowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe, zarządzanie bezpieczeństwem pracy 

4. Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki

5. Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kształtowania higienicznych zachowań pracowników w procesach pracy

6. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i  sytuacjach zagrożeń, w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

7. Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy 

8. Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

 

 

Egzamin:

Na zakończenie szkolenia przeprowadzany jest test sprawdzian wiadomości zdobytych na szkoleniu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

SZKOLENIE OKRESOWE PRACOWNIKÓW SŁŻBY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY I OSÓB WYKONUJĄCYCH ZADANIA TEJ SŁUŻBY W ODKRYWKOWYCH ZAKŁADACH GÓRNICZYCH 

 

Warunki przyjęcia na kurs:

 

 Szkolenie przeznaczone dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy osób wykonujących zadania tej służby. 

 

Cele szkolenia:

 Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy umiejętności w szczególności z zakresu:

- przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy

- analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami

- organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

Liczba godzin:

Czas trwania szkolenia: 32 godziny 

 

Tematyka szkolenia:

1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego 

2. Problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy

3. Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka zawodowego z tymi zagrożeniami 

4. Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciązliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy

5. Nowoczesne rozwiązania techniczno - organizacyjne wypływające na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy 

6. Ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy 

7. Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i związana z nimi profilaktyka

8. Nowoczesne metody pracy służby BHP

9. Nowoczesne metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

10. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń

11. Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego. 

 

 

Egzamin:

Na zakończenie szkolenia przeprowadzany jest test sprawdzian wiadomości zdobytych na szkoleniu.

 

 

 

       
 
 
16
09-16
 
16
09-16
 
16
09-16
 
16
09-16
 
Pracowania psychologiczna
Prowadzimy badania psychotechniczne oraz psychologiczne.
 
Aktualne terminy kursów
zobacz terminarz kursów
 
  strona główna O firmie Nasza oferta Aktualności Terminy zajęć Zgłoszenia Kontakt