OFERTA | Zamknij

 

PRAWO JAZDY KAT. CE "NA AUTOMACIE"

 


 

 
 
 
 

Instruktor nauki jazdy:

Podstawa prawna 
(Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r., Dz.U. 2011 nr 30 poz. 151 oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. Dz. U. poz. 1019) 

 

Posiadamy uprawnienia oraz mamy niezbędny sprzęt oraz kadrę wykładowców do prowadzenia kursów na instruktora nauki jazdy wszystkich kategorii (Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r., Dz.U. 2011 nr 30 poz. 151)

Kurs na instruktora nauki jazdy kat. B
 

Warunki przyjęcia na kurs:

- co najmniej średnie wykształcenie

- posiadanie prawo jazdy:

kategorii A - co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia szkolenia wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii A,


kategorii B co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia szkolenia
w zakresie prawa jazdy kategorii B,


kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia o jedną z wymienionych kategorii;

- brak przeciwskazań psychologicznych do wykonywania zawodu instruktora

- brak przeciwskazań lekarskich do wykonywanioa zawodu intsruktora

- nie była skazana prawomocnym wyrokiem za:

przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;

 

Niezbędne dokumenty do udziału w kursie

- wypełniony wniosek szkoleniowy

- wypełniona ankieta szkoleniowa

- badanie psychologiczne

- badanie lekarskie

- oświadczenie o niekaralności

- świadectwo ukończenia szkoły średniej

- prawo jazdy


 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie kandydatów na instruktorów do -prowadzenia nauczania kandydatów na kierowców lub motorniczych. 


 Wykaz zajęć:

Tabela nr 1

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin zajęć

teoretycznych

praktycznych

1

Psychologia

10

 

2

Metodyka nauczania

50

 

3

Prawo o ruchu drogowym

30

 

4

Technika kierowania pojazdem i obsługa pojazdu

18

 

5

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

10

 

6

Zasady prowadzenia ośrodka szkolenia

6

 

7

Technika i taktyka jazdy

2

5

8

Praktyka instruktorska

4

50*)

9

Razem

130

55*)

*)Należy uwzględnić dodatkowo liczbę godzin zajęć odpowiednią do zakresu szkolenia określona w tabeli nr 2.

 

 

 


   Tabela nr 2

 

Poz.

Zakres objęty nauczaniem

Liczba godzin zajęć*)

1

Kat. A

10

2

Kat. B, C, C1, D1, T, B+E, C1+E, D1+E, T lub pozwolenie

30

3

Kat. C+E, D+E

15

4

Kat. D

25

*) Podane wartości odnoszą się oddzielnie do każdej kategorii prawa jazdy


 

 Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym

Zaliczenie egzaminu wewnetrznego skutkuje wydaniem zaświadczenie o ukończeniu kursu, które umożliwia zapisanie sie na egzamin państwowy organizowany przez Urząd WojewódzkiZAPISY NA KURS:

tel. 601 485 336 lub 18 444 9 400 oraz pod adresem szkolenia@litwinski.pl

       
 
 
16
09-16
 
16
09-16
 
16
09-16
 
16
09-16
 
Pracowania psychologiczna
Prowadzimy badania psychotechniczne oraz psychologiczne.
 
Aktualne terminy kursów
zobacz terminarz kursów
 
  strona główna O firmie Nasza oferta Aktualności Terminy zajęć Zgłoszenia Kontakt