Badania psychologiczne

Ośrodek Szkoleniowy LITWIŃSKI posiada własną pracownię psychologiczną.

Wpisaną pod nr 33/2006 do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną, prowadzonego przez Marszałka Województwa Małopolskiego.

Prowadzimy badania psychologiczne kandydatów na kierowców (do kursu prawo jazdy ka. C, C+E, D), kierowców (wszystkie kategorie) i operatorów.

  • Każda osoba, która chce rozpocząć szkolenia na prawo jazdy kat. C, C+E oraz D musi przejść badania psychologiczne stwierdzające jego zdolność do prowadzenia samochodu ciężarowego lub autobusu (Ustawa o kierujących pojazdami)
  • Każdy kierowca wykonujący przewóz drogowy rzeczy lub osób zobowiązany jest odbyć badanie psychologiczne stwierdzające jego zdolność do wykonywania zawodu kierowcy. Pozytywny wynik badania psychologicznego skutkuje wydaniem ORZECZENIA PSYCHOLOGICZNEGO stwierdzającego brak przeciwskazań do wykonywania zawodu kierowcy

Badania psychologiczne kierowców wydawane są na okres maksymalnie 5 lat.(Podstawa prawna art. 39k i 39m ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 i Nr 176, poz. 1238)

  • Każda osoba obsługująca maszyny i urządzenia, wykonująca zawód operatora (operator koparko-ładowarki, koparki, wózka jezdniowego (widłowego i innych) zobowiązana jest odbyć badania psychologiczne celem stwierdzenie braku przeciwskazań psychologicznych do wykonywania zawodu operatora. Pozytywny wynik badania skutkuje wydaniem ZAŚWIADCZENIA PSYCHOLOGICZNEGO Ważność badań psychologicznych operatorów – maksymalnie 3 lata
  • Osób skierowanych, w drodze decyzji, przez organ kontroli ruchu drogowego w przypadku:

a) kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu,
b) przekroczenia liczby 24 punktów,
c) gdy kierujący jest sprawcą wypadku drogowego, w którym jest zabity lub ranny,
d) kierujący skierowany przez lekarza, jeżeli w wyniku badania lekarskiego stwierdzona zostanie konieczność przeprowadzenia badania psychologicznego,
e) gdy osoba ubiegająca się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym, cofniętego ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami.(podstawa prawna art. 124 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 i Nr 176, poz. 1238))

  • Kierowców pojazdów uprzywilejowanych(Podstawa prawna art. 124 ust. 2 pkt — *) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo
    o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z późn. zm. )

Badania psychologiczne odbywają się w każdy czwartek o godzinie  15:30.

W przypadku większych grup dostosujemy terminy badań do potrzeb klientów.

Zapisy na badania psychologiczne:

  • 601 485 336
  • 18 444 94 00
  • 601 507 496