Kursy BHP

BHP DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W ODKRYWKOWYCH ZAKŁADACH GÓRNICZYCH

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 ze zmianami oraz z 2007 r. Nr 196, poz. 1420).

SZKOLENIE WSTĘPNE:

Warunki przyjęcia na kurs: Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie

Cele szkolenia:
Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika w szczególności z:

 • podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub regulaminach pracy,
 • przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy,
 • zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Liczba godzin:
Czas trwania szkolenia wstępnego ogólnego 4 – 8 godzin.

Tematyka szkolenia:

 1. Istota bezpieczeństwa pracy
 2. Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 3. Odpowiedzialność za naruszenia przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
 4. Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy
 5. Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie pracy i podstawowe środki zapobiegawcze
 6. Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym
 7. Zasady przydziału odzieży roboczej obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu do stanowiska pracy instruowanego
 8. Porządek i czystość w miejscu pracy
 9. Profilaktyczna opieka lekarska
 10. Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru
 11. Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady pierwszej pomocy

Egzamin:

Na zakończenie szkolenia przeprowadzany jest test sprawdzian wiadomości zdobytych na szkoleniu.

SZKOLENIE WSTĘPNE - INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY

Warunki przyjęcia na kurs:
Szkolenie przeznaczone dla pracowników nowo zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i innych, na których występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych niebezpiecznych, pracowników przenoszonych na takie stanowiska oraz w przypadku zmiany warunków techniczno – organizacyjnych.

Cele szkolenia:
Celem szkolenia jest uzyskanie przez pracownika:

 • informacji o czynnikach środowiska pracy występujących w danym stanowisku pracy jego bezpośrednim otoczeniu oraz o ryzyku zawodowym związanym z pracą,
 • wiedzy i umiejętności dotyczących sposobów ochrony przed zagrożeniami wypadkowymi i zagrożeniami dla zdrowia w warunkach normalnej pracy w warunkach awaryjnych,
 • wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu bezpieczeństwa wykonywania powierzonej pracy.

Liczba godzin:
Czas trwania szkolenia – 8 – 9 godzin.

Tematyka szkolenia:

 1. Przygotowanie pracownika do wykonywania określonej pracy
 2. Pokaz przez instruktora sposobu wykonywania pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem metod bezpiecznego wykonywania poszczególnych czynności ze szczegółowym zwróceniem uwagi na czynności trudne i niebezpieczne
 3. Próbne wykonanie zadania przez pracownika pod kontrolą instruktora
 4. Samodzielna praca pracownika pod nadzorem instruktora
 5. Omówienie i ocena przebiegu wykonywania pracy przez pracownika

Egzamin:

Na zakończenie szkolenia przeprowadzany jest test sprawdzian wiadomości zdobytych na szkoleniu.

SZKOLENIE OKRESOWE DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH

Warunki przyjęcia na kurs:
Szkolenie przeznaczone jest dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

Cele szkolenia:
Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu:

 • przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą,
 • zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,
 • postępowanie w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.

Liczba godzin:
Czas trwania szkolenia – 8-10 godzin.

Tematyka szkolenia:

 1. Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą
 2. Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady likwidacji lub ograniczania oddziaływania tych czynników na pracowników
 3. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy w sytuacjach zagrożeń
 4. Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nim profilaktyka

Egzamin:

Na zakończenie szkolenia przeprowadzany jest test sprawdzian wiadomości zdobytych na szkoleniu.

SZKOLENIE OKRESOWE DLA PRACODAWCÓW I INNYCH OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI W ODKRYWKOWYCH ZAKŁADACH GÓRNICZYCH

Warunki przyjęcia na kurs:
Szkolenie przeznaczone jest dla pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, poółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami; innych osób kierujących pracownikami.

Cele szkolenia:
Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

 • oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami,
 • kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 • ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

Liczba godzin:
Czas trwania szkolenia: 16-18 godzin.

Tematyka szkolenia:

 1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego
 2. Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi
 3. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe, zarządzanie bezpieczeństwem pracy
 4. Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki
 5. Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kształtowania higienicznych zachowań pracowników w procesach pracy
 6. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i sytuacjach zagrożeń, w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
 7. Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy
 8. Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska

Egzamin:

Na zakończenie szkolenia przeprowadzany jest test sprawdzian wiadomości zdobytych na szkoleniu.

SZKOLENIE OKRESOWE PRACOWNIKÓW SŁŻBY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY I OSÓB WYKONUJĄCYCH ZADANIA TEJ SŁUŻBY W ODKRYWKOWYCH ZAKŁADACH GÓRNICZYCH

Warunki przyjęcia na kurs:

Szkolenie przeznaczone dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy osób wykonujących zadania tej służby.

Cele szkolenia:
Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy umiejętności w szczególności z zakresu:

 • przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
 • organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.

Liczba godzin:
Czas trwania szkolenia: 32 godziny.

Tematyka szkolenia:

 1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego
 2. Problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy
 3. Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka zawodowego z tymi zagrożeniami
 4. Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy
 5. Nowoczesne rozwiązania techniczno – organizacyjne wypływające na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy
 6. Ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
 7. Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i związana z nimi profilaktyka
 8. Nowoczesne metody pracy służby BHP
 9. Nowoczesne metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 10. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń
 11. Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego

Egzamin:

Na zakończenie szkolenia przeprowadzany jest sprawdzian wiadomości zdobytych na szkoleniu.

Sprawdź aktualne terminy szkoleń
Kliknij z poniższy przycisk i sprawdź wszystkie aktualne terminy szkoleń.