UDT

MONTAŻYSTA RUSZTOWAŃ BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH METALOWYCH

PODESTY RUCHOME (ZWYŻKI)

ŁADOWARKI TELESKOPOWE (WÓZKI JEZDNIOWE SPECJALIZOWANE)

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. 2000, nr 122, poz. 1321).

Warunki przyjęcia na kurs:

 • ukończone 18 lat

Cele szkolenia:
Szkolenie obejmuje teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskana kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych.

Liczba godzin: 38

Tematyka szkolenia:

Lp

Zagadnienia

Minimalna liczba godzin dla wózków podnośnikowych specjalizowanych

Ilość godzin szkolenia teoretycznego

Ilość godzin szkolenia praktycznego

Razem

 

1

 

Wiadomości o dozorze technicznym

2

 

 

2

 

2

 

Ogólne wiadomości o urządzeniach transportu bliskiego

3

 

 

 

3

3

Typy stosowanych wózków jezdniowych

1

 

 

1

 

4

 

Budowa wózków jezdniowych podnośnikowych w tym specjalizowanych

8

 

 

 

8

 

5

 

Czynności operatora przed rozpoczęciem pracy i po zakończeniu pracy

1

 

 

 

1

 

6

 

Czynności operatora w czasie pracy wózkami

1

 

 

1

7

Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa

1

 

 

1

 

8

 

Wiadomości z zakresu BHP

11

 

 

11

9

Zajęcia praktyczne

 

 

10

 

10

Razem:

28

 

10

 

38

Kurs kończy się egzaminem przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego oraz wydaniem państwowych uprawnień do obsługi wózków jezdniowych specjalizowanych.

Jeśli pracujesz na ładowarce teleskopowej musisz posiadać uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych specjalizowanych. Uprawnienia wydaje Urząd Dozoru Technicznego. Posiadając uprawnienia na wózki jezdniowe specjalizowane możesz pracować na ładowarce teleskopowej oraz na wszystkich typach wózków (wózki widłowe i inne).

WÓZKI JEZDNIOWE (WIDŁOWE)

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. Nr 70, poz. 650 z późn. zm.)

Warunki przyjęcia na kurs:

 • ukończone 18 lat
 • stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku operatora wózków jezdniowych danego rodzaju
 • wypełniony wniosek uczestnictwa w kursie

Cele szkolenia:
Szkolenie obejmuje teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskana kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych.

Liczba godzin: 38

Tematyka szkolenia:

 

Blok programowy

Zagadnienia

Minimalna liczba godzin dla wózków podnośnikowych specjalizowanych

Ilość godzin szkolenia teoretycznego

Ilość godzin szkolenia praktycznego

Razem

 

A

 

Wiadomości o dozorze technicznym

2

 

 

2

 

B

 

Ogólne wiadomości o urządzeniach transportu bliskiego

3

 

 

3

C

Typy stosowanych wózków jezdniowych

1

 

 

1

 

D

 

Budowa wózków jezdniowych podnośnikowych

8

 

 

8

 

E

 

Czynności operatora przed rozpoczęciem pracy i po zakończeniu pracy

1

 

 

1

 

F

 

Czynności operatora w czasie pracy wózkami

1

 

 

1

G

Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa

1

 

 

1

 

H

 

Wiadomości z zakresu BHP

11

 

 

11

I

Zajęcia praktyczne

 

10

 

10

 

Razem:

 

28

 

10

 

38

Kurs kończy się egzaminem przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego oraz wydaniem uprawnień Państwowych do obsługi wózków widłowych.

ŻURAWIE PRZENOŚNE (HDS)

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r., o dozorze technicznych (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z dnia 31 grudnia 2000 r. ze zm.) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r., w sprawie warunków technicznych Dozoru Technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193, poz. 1890) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120, poz. 1021, ze zm.) PN-EN 12999:2011 Dźwignice – Żurawie przeładunkowe

Warunki przyjęcia na kurs:

 • ukończone 18 lat
 • brak przeciwskazań zdrowotnych

Cele szkolenia:
Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi żurawi przenośnych.

Liczba godzin: 36

Tematyka szkolenia:

Szkolenie kończy się egzaminem przeprowadzanym przez Urząd Dozoru Technicznego oraz wydaniem uprawnień państwowych do obsługi żurawi przenośnych (HDS).

Terminy szkoleń są dopasowane do potrzeb kursantów. Posiadamy doświadczoną, wykładowców i instruktorów. Zajęcia praktyczne odbywają się a nowym sprzęcie. Istnieje możliwość indywidualizacji procesu kształcenia.

MONTAŻYSTA RUSZTOWAŃ BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH METALOWYCH

Szkolenie obowiązkowe.

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 r. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)

Warunki przyjęcia na kurs:

 • ukończony 18 rok życia
 • brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu montażysta rusztowań
 • wykształcenie co najmniej podstawowe

Liczba godzin: 80 (w tym 40 godzin zajęć teoretycznych oraz 40 godziny zajęć praktycznych)

W cenę kursów wliczono materiały szkoleniowe, egzamin oraz wydanie uprawnie

PODESTY RUCHOME (ZWYŻKI)

Podstawa prawna: Ustawa o Dozorze Technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r. (Dz. U. Nr 122 poz. 1321 ze zmianami).

Warunki przyjęcia na kurs:

 • ukończone 18 lat
 • stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku operatora podestów ruchomych przejezdnych

Cele szkolenia:
Szkolenie obejmuje teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu, składanego przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego, celem uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego uprawniającego do obsługi podestów ruchomych przejezdnych.

Liczba godzin: 40

Tematyka szkolenia:

Szkolenie może obejmować wiele rodzajów podestów ruchomych, np. podesty ruchome przejezdne, wiszące, masztowe, stacjonarne.

Po ukończeniu szkolenia kandydat przystępuje do egzaminu składającego się z części teoretycznej i praktycznej przed Komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego.