Szkolenia zawodowe dla kierowców

ADR - przewóz towarów niebezpiecznych

KURS ADR – kurs, który zobowiązani są odbyć wszyscy kierowcy, którzy przewożą towary niebezpieczne oraz Ci, którzy z towarami niebezpiecznymi mają lub będą mieć do czynienia (np. załadowcy, magazynierzy itp.). Nie posiadanie aktualnego zaświadczenia ADR grozi wysoką karą pieniężną!

Aby przystąpić do egzaminu ADR należy dostarczyć nam potwierdzenie dokonania opłaty za wydanie zaświadczenia ADR wraz z aktualnym zdjęciem osoby ubiegającej się o jego wydanie.

Dane do przelewu:

Odbiorca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

Nr konta: 62 1020 2892 0000 5402 0667 3810

Kwota: 50,00 zł

Tytuł wpłaty: opłata za zaświadczenie ADR + opłata ewidencyjna CEPIK

Podstawa prawna:
Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r. Dz. U. 2011 nr 227 poz. 1367, nr 244 poz. 1454)
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kursów
z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. poz. 619) Umowa ADR z dnia 30 września 1957 r. (Dz. z 2011 r. Nr. 110, poz. 641) z późniejszymi zmianami.

Warunki przyjęcia na kurs:

 • ukończone 21 lat
 • posiadanie prawa jazdy co najmniej kat. B

Wymagane dokumenty:

 • wniosek
 • ankieta
 • ewentualnie ważne zaświadczenie ADR (w celu przedłużenia ważności)

Cel szkolenia:

Przygotowanie teoretyczne i praktyczne kierowców do wykonywania bezpiecznego przewozu towarów niebezpiecznych różnych klas w przewozie drogowym oraz do zapobiegania, minimalizowania i usuwania zagrożeń powstałych w związku z dokonywanymi przewozami tych towarów.

Testy egzaminacyjne:

a) kurs podstawowy: 30 pytań jednokrotnego wyboru, co najmniej 20 poprawnych odpowiedzi – wynik pozytywny z egzaminu

b) kurs specjalistyczny – przewóz w cysternach – 18 pytań, co najmniej 12 poprawnych odpowiedzi – wynik pozytywny z egzaminu

c) kurs specjalistyczny klasa 7 – 15 pytań, co najmniej 10 poprawnych odpowiedzi – wynik pozytywny z egzaminu
d) kurs specjalistyczny klasa 7 – 15 pytań, co najmniej 10 poprawnych odpowiedzi – wynik pozytywny z egzaminu

Prowadzimy kursy:

a) kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas

– kurs początkowy: 18 godzin zajęć + 1 godzina zajęć z zakresu p.poż oraz pierwszej pomocy przedlekarskiej

– kurs doskonalący (dla osób, które posiadają ważne zaświadczenie ADR):    14 godzin zajęć + 1 godzina zajęć z zakresu p.poż oraz pierwszej pomocy przedlekarskiej

Tematyka szkolenia:

PROGRAM KURSU POCZĄTKOWEGO PODSTAWOWEGO
W ZAKRESIE PRZEWOZU DROGOWEGO TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH WSZYSTKICH KLAS

 1. Wymagania ogólne dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych
 2. Główne rodzaje zagrożeń
 3. Informacje na temat ochrony środowiska i kontroli przewozu odpadów
 4. Działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa właściwe dla różnych rodzajów zagrożeń
 5. Czynności, które należy podjąć po zaistnieniu wypadku, w szczególności w zakresie pierwszej pomocy, bezpieczeństwa ruchu drogowego, używania sprzętu ochronnego, w tym gaśniczego oraz środków ochrony indywidualnej
 6. Oznakowanie oraz umieszczanie nalepek ostrzegawczych i tablic barwy pomarańczowej
 7. Obowiązki kierowcy związane z przewozem towarów niebezpiecznych
 8. Przeznaczenie i sposób działania wyposażenia technicznego pojazdów
 9. Zakazy ładowania razem różnych towarów niebezpiecznych
 10. Środki ostrożności, które powinny być podjęte podczas załadunku i rozładunku towarów niebezpiecznych
  Informacje na temat odpowiedzialności cywilnej, administracyjnej i karnej
 11. Informacje na temat realizacji transportu kombinowanego
 12. Manipulowanie sztukami przesyłki oraz ich układanie
 13. Ograniczenia przejazdu przez tunele oraz postępowanie kierowcy podczas takiego przejazdu, w szczególności zapobieganie wypadkom, bezpieczeństwo, postępowanie w przypadku pożaru lub innych zagrożeń
 14. Ochrona towarów niebezpiecznych

 

b) kurs specjalistyczny w zakresie przewozu w cysternach

– kurs początkowy: 13 godziny zajęć + 1 godzina zajęć z zakresu p.poż oraz pierwszej pomocy przedlekarskiej

– kurs doskonalący (dla osób, które posiadają ważne zaświadczenie ADR):     6 godzin zajęć + 1 godzina zajęć z zakresu p.poż oraz pierwszej pomocy przedlekarskiej

PROGRAM KURSU DOKSZTAŁCAJĄCEGO POCZĄTKOWEGO SPECJALISTYCZNEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU DROGOWEGO TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH W CYSTERNACH

Tematyka szkolenia:

 1. Zachowanie się pojazdów na drodze, z uwzględnieniem przemieszczania się ładunku.
 2. Szczególne wymagania dotyczące pojazdów.
 3. Ogólne wiadomości teoretyczne na temat różnych systemów napełniania i opróżniania cystern.
 4. Dodatkowe przepisy szczególne dotyczące używania pojazdów, w szczególności świadectw dopuszczania pojazdu ADR, znaków dopuszczenia, oznakowania tablicami barwy pomarańczowej oraz umieszczania nalepek ostrzegawczych.

c) kurs specjalistyczny w zakresie przewozu towarów i przedmiotów klasy 1

Towary wybuchowe: materiały stałe lub ciekłe mogące wydzielać w wyniku reakcji chemicznej gazy o takiej temperaturze i ciśnieniu i z taką szybkością, że mogą powodować zniszczenia w otaczający środowisku.

Towary pirotechniczne: materiały lub mieszaniny materiałów przewidziane do wytwarzania efektów cieplnych, świetlnych, dźwiękowych, gazu lub dymu lub kombinacji tych efektów w wyniku bez detonacyjnej, samopodtrzymującej się egzotermicznej reakcji chemicznej.

– kurs początkowy – 8 godziny zajęć + 1 godzina zajęć z zakresu p.poż oraz pierwszej pomocy przedlekarskiej

– kurs doskonalący (dla osób, które posiadają ważne zaświadczenie ADR) – 5 godzin zajęć + 1 godzina zajęć z zakresu p.poż oraz pierwszej pomocy przedlekarskiej

PROGRAM KURSU POCZĄTKOWEGO SPECJALISTYCZNEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU DROGOWEGO TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH KLASY

Tematyka szkolenia:

 1. Specyficzne zagrożenia stwarzane przez materiały i przedmioty wybuchowe, w tym pirotechniczne
 2. Szczególne wymagania, w tym zakazy, dotyczące pakowania i ładowania razem różnych materiałów klasy 1.

d) kurs specjalistyczny w zakresie przewozu towarów promieniotwórczych klasy 7

Towar promieniotwórczy oznacza każdy materiał zawierający izotopy promieniotwórcze, w którym zarówno stężenie promieniotwórcze jak i całkowita aktywność w przesyłce przekraczają wartości określone pod 2.2.7.7.2.1 do 2.2.7.7.2.6.

– kurs początkowy – 8 godziny zajęć + 1 godzina zajęć z zakresu p.poż oraz pierwszej pomocy przedlekarskiej

– kurs doskonalący (dla osób, które posiadają ważne zaświadczenie ADR) – 5 godzin zajęć + 1 godzina zajęć z zakresu p.poż oraz pierwszej pomocy przedlekarskiej

PROGRAM KURSU POCZĄTKOWEGO SPECJALISTYCZNEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU DROGOWEGO TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH KLASY 7 

Tematyka szkolenia:

 1. Specyficzne zagrożenia związane z promieniowaniem jonizującym
 2. Szczególne wymagania dotyczące pakowania, manipulowania, ładowania razem i układania materiałów promieniotwórczych
 3. Szczególne środki bezpieczeństwa, które powinny być podjęte w razie wypadku z materiałem promieniotwórczym.

Egzamin przeprowadza się formie testu pisemnego, który składa się z pytań pochodzących z katalogu pytań egzaminacyjnych, przygotowanego przez jednostkę upoważnioną przez Ministra właściwego do spraw transportu w drodze zarządzania. Egzamin uważa się za zdany po udzieleniu co najmniej 2/3 poprawnych odpowiedzi.

Szkolenie okresowe - dla osób wykonujących transport drogowy (do wymiany prawa jazdy)

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 września 2001 r., o transporcie drogowym (Dz. U. 2001 Nr 125 poz. 1371 z późn. zm.)

Podstawa prawna doboru zawartości merytorycznej kursu/cyklu zajęć: Rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. 2022, poz. 739).

Warunki przyjęcia na kurs:

 • Profil Kierowcy Zawodowego (w celu przyjęcia na kurs należy uzyskać z Wydziału Komunikacji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Profil Kierowcy Zawodowego, który otrzymuje się po przedłożeniu aktualnych badań psychologicznych i lekarskich oraz złożeniu jednego zdjęcia do dokumentacji. Pamiętaj!!! Najpierw badania psychologiczne, następnie lekarskie plus jedno zdjęcie i do wydziału Komunikacji po PKZ)

Cel kursu:
Przypomnienie i zaktualizowanie wiedzy niezbędnej w zawodzie kierowcy.

Liczba godzin: 35

Tematyka szkolenia:

MODUŁY OBOWIĄZKOWE:

 1. Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa – 7 godzin
 2. Stosowanie przepisów – 7 godzin
 3. Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska – 7 godzin

PRZYKŁADOWE MODUŁY DO WYBORU:

 1. Bezpieczeństwo ruchu drogowego – 7 godzin
 2. Mocowanie ładunku – 7 godzin

Masz wybór! Szkolenie okresowe prowadzone jest w trzech formach:

 • kursu okresowego – jednorazowe szkolenie w wymiarze 5 dni, po jego ukończeniu wydawane jest świadectwo kwalifikacji zawodowej.
 • cyklu zajęć – 5 szkoleń jednodniowych (terminy szkoleń do uzgodnienia) – należy odbyć 3 dni szkolenia z modułów obowiązkowych oraz 2 dni szkolenia z modułów do wyboru (np. mocowanie ładunków czy bezpieczeństwo ruchu drogowego). Po zajęciach z każdego moduły wydawane jest zaświadczenie potwierdzające zaliczenie danego bloku tematycznego. Warunkiem uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej jest odbycie wszystkich 5 modułów (5 dni szkolenia).

Terminy szkoleń są ustalane indywidualnie z każdym uczestnikiem szkolenia.

Uczestnik szkolenia od daty rozpoczęcia ma 5 lat na zakończenie szkolenia. Nie jest istotne jakim modułem kierowca rozpocznie kurs oraz w jakiej kolejności będzie zaliczał poszczególne moduły. Ważne jest to aby odbył 5 dni szkolenia, każdy z innej tematyki.

 • przy pomocy urządzenia wspomagającego proces kształcenia (tzw e-learning)- w przypadku tego typu szkolenia zajęcia odbywają się w terminach uzgodnionych kursantem. Mogą się odbywać codziennie lub w czasie ustalonym z kursantem.

Bez względu na rodzaj szkolenia, jego cena jak i ważność uzyskanych uprawnień nie ulegają zmianie.

Szkolenie okresowe nie kończy się egzaminem. Liczy się obecność na zajęciach. Po ukończeniu szkolenia jego uczestnik otrzymuje Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej (wzór poniżej). Na podstawie tego Świadectwa można ubiegać się o wymianę prawa jazdy (do wymiany prawa jazdy potrzebne są jeszcze badania psychologiczne i lekarskie).

Szkolenie okresowe ważne jest na okres 5 lat (od daty zakończenia szkolenia).

Jeżeli ukończyłeś szkolenie okresowe, posiadasz aktualne orzeczenie psychologiczne i badanie lekarskie udaj się do Wydziału Komunikacji aby wymienić prawo jazdy i uzyskać stosowny wpis wymagany w transporcie drogowym.

Kierowcy, którzy czasowo zaprzestali wykonywania transportu drogowego zobowiązani są ukończyć szkolenie okresowe, aby móc powrócić do wykonywania zawodu.

Kierowca zobowiązany jest co pięć lat ukończyć szkolenie okresowe odpowiednio do pojazdu, którym wykonuje przewóz drogowy.

Kierowca wykonujący przewóz drogowy różnymi pojazdami, dla których wymagane jest posiadanie prawa jazdy co najmniej dwóch kategorii, może ukończyć szkolenie okresowe z zakresu jednego bloku programowego!

Godziny zajęć:

Poniedziałek – Piątek od godz. 08:00 (zajęcia indywidualne)

Sobota – Niedziela od godz. 8:00 (zajęcia grupowe)

Terminy szkoleń mogą zostać dostosowane do potrzeb uczestników.

Istnieje możliwość zakwaterowania i wyżywienia w Hotelu LITWIŃSKI*** (zniżki dla kursantów)

I. KWALIFIKACJA WSTĘPNA

Przepisy prawne:

Ustawa z dnia 6 września 2001 r., o transporcie drogowym (Dz. U. 2001 Nr 125 poz. 1371 z późn. zm.)

Podstawa prawna doboru zawartości merytorycznej kursu/cyklu zajęć: Rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. 2022, poz. 739).

Warunki przyjęcia na kurs:

 • Profil Kierowcy Zawodowego (w celu przyjęcia na kurs należy uzyskać z Wydziału Komunikacji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Profil Kierowcy Zawodowego, który otrzymuje się po przedłożeniu aktualnych badań psychologicznych i lekarskich oraz złożeniu jednego zdjęcia do dokumentacji. Pamiętaj!!! Najpierw badania psychologiczne, następnie lekarskie plus jedno zdjęcie i do wydziału Komunikacji po PKZ)

Cel szkolenia:

Celem kursu jest przygotowanie uczestnika kursu do uzyskania kwalifikacji w zakresie wykonywania transportu drogowego oraz zdania egzaminu państwowego.
Kwalifikacja ta dotyczy kierowców, którzy zamierzają wykonywać przewóz osób lub rzeczy a posiadają prawo jazdy kategorii D1, D, D1+E, lub D+E, wydanych po raz pierwszy po dniu 10 września 2008 roku lub C1, C, C1+E, C+E, wydanych po raz pierwszy po dniu10 września 2009 r. lub nie posiadają jeszcze prawa jazdy kat. C lub D . Szkolenie to przeznaczone jest dla osób, które nie ukończyły 23 lat (dla kat. D1, D, D1+E, D+E) lub 21 lat ( dla kat. C1, C, C1+E, C+E)

Liczba godzin:  280 

II. KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA

Przepisy prawne:

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r., o transporcie drogowym (Dz. U. 2001 Nr 125 poz. 1371 z późn. zm.)

  Podstawa prawna doboru zawartości merytorycznej kursu/cyklu zajęć: Rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. 2022, poz. 739).

  Warunki przyjęcia na kurs:

  • Profil Kierowcy Zawodowego (w celu przyjęcia na kurs należy uzyskać z Wydziału Komunikacji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Profil Kierowcy Zawodowego, który otrzymuje się po przedłożeniu aktualnych badań psychologicznych i lekarskich oraz złożeniu jednego zdjęcia do dokumentacji. Pamiętaj!!! Najpierw badania psychologiczne, następnie lekarskie plus jedno zdjęcie i do wydziału Komunikacji po PKZ)

Cel szkolenia:

Celem kursu jest przygotowanie uczestnika kursu do uzyskania kwalifikacji w zakresie
wykonywania transportu drogowego oraz zdania egzaminu państwowego.

Kwalifikacja wstępna przyspieszona dotyczy kierowców posiadających prawo jazdy kategorii D1, D, D1+E, lub D+E, wydanych po raz pierwszy po dniu 10 września 2008 r. lub C1, C, C1+E, C+E, wydanych po raz pierwszy po dniu10 września 2009 r. lub nie posiadają jeszcze prawa jazdy kat. C lub D . Szkolenie to przeznaczone jest dla osób, które ukończyły 23 lata (dla kat. D1, D, D1+E) lub 21 lat ( dla kat. C1, C, C1+E, C+E)

Liczba godzin: 140 

Tematyka szkolenia:

Po zakończeniu szkolenia odbywa się egzamin w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego

 • 20 pytań z części podstawowej
 • 10 pytań z części specjalistycznej

Aby uzyskać wynik pozytywny należy odpowiedzieć poprawnie na co najmniej 16 pytań z części podstawowej i 5 pytań z części specjalistycznej.

I. KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA

Przepisy prawne:

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r., o transporcie drogowym (Dz. U. 2001 Nr 125 poz. 1371 z późn. zm.)

  Podstawa prawna doboru zawartości merytorycznej kursu/cyklu zajęć: Rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. 2022, poz. 739).

  Warunki przyjęcia na kurs:

  • Profil Kierowcy Zawodowego (w celu przyjęcia na kurs należy uzyskać z Wydziału Komunikacji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Profil Kierowcy Zawodowego, który otrzymuje się po przedłożeniu aktualnych badań psychologicznych i lekarskich oraz złożeniu jednego zdjęcia do dokumentacji. Pamiętaj!!! Najpierw badania psychologiczne, następnie lekarskie plus jedno zdjęcie i do wydziału Komunikacji po PKZ)

Cel szkolenia:

Celem kursu jest przygotowanie uczestnika kursu do uzyskania kwalifikacji w zakresie
wykonywania transportu drogowego oraz zdania egzaminu państwowego.

Kwalifikacja ta dotyczy kierowców, którzy uzyskali kwalifikację wstępną w zakresie określonego bloku programowego (np z kat. C1, C, C1+E, C+E), a zamierzają wykonywać przewozy innymi pojazdami niż te, dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiadające zakresowi uzyskanej kwalifikacji wstępnej. Jeżeli ukończyłeś kwalifikację wstępną np. z kat. C1, C, C1+E, C+E a zamierzasz jeździć autobusem musisz ukończyć szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej.

Liczba godzin: 70 

Egzamin odbywa się przed komisją powołaną przez wojewodę, który składa się z 10 pytań testowych z części specjalistycznej.
Wynik pozytywny można uzyskać odpowiadając na co najmniej 5 pytań prawidłowo.

II. KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA PRZYSPIESZONA

Przepisy prawne:

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r., o transporcie drogowym (Dz. U. 2001 Nr 125 poz. 1371 z późn. zm.)

  Podstawa prawna doboru zawartości merytorycznej kursu/cyklu zajęć: Rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. 2022, poz. 739).

  Warunki przyjęcia na kurs:

  • Profil Kierowcy Zawodowego (w celu przyjęcia na kurs należy uzyskać z Wydziału Komunikacji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Profil Kierowcy Zawodowego, który otrzymuje się po przedłożeniu aktualnych badań psychologicznych i lekarskich oraz złożeniu jednego zdjęcia do dokumentacji. Pamiętaj!!! Najpierw badania psychologiczne, następnie lekarskie plus jedno zdjęcie i do wydziału Komunikacji po PKZ)

Cel szkolenia:

Celem kursu jest przygotowanie uczestnika kursu do uzyskania kwalifikacji w zakresie
wykonywania transportu drogowego oraz zdania egzaminu państwowego.

Kwalifikacja ta dotyczy kierowców, którzy uzyskali kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie określonego bloku programowego, a zamierzają wykonywać przewozy innymi pojazdami niż te, dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiadające zakresowi uzyskanej kwalifikacji wstępnej może odbyć kwalifikację wstępną uzupełniającą przyspieszoną.

Liczba godzin: 35,5 

Tematyka szkolenia:

Egzamin odbywa się w Wojewódzkim Ośrodku Egzaminacyjnym i składa się z 10 pytań testowych.

Wynik pozytywny można uzyskać odpowiadając na co najmniej 5 pytań prawidłowo.

CZAS PRACY KIEROWCÓW

Ośrodek Szkoleniowy LITWIŃSKI prowadzi zajęcia z zakresu czasu pracy kierowców:

 • dla kierowców wykonujących transport drogowy
 • pracowników firm transportowych i spedycyjnych

Szkolenia prowadzą doświadczeni wykładowcy.

Terminy szkoleń do uzgodnienia.

Cena szkolenia zależy od liczby uczestników oraz zakresu tematycznego.