Regulamin i reklamacje

REGULAMIN AKREDYTOWANEGO OŚRODKA SZKOLENIOWEGO

„LITWIŃSKI” TRANSPORT – SPRZĘT – BUDOWNICTWO Sp. z o.o., AKREDYTOWANY OŚRODEK SZKOLENIOWY, 33-312 TĘGOBORZE, ul. św. Krzysztofa 5

Użyte w regulaminie określenia:

Osoba szkolona – osoba uczestnicząca w kursie/szkoleniu, która wypełniła wniosek o udziału
w szkoleniu oraz bierze udział w zajęciach teoretycznych i/lub praktycznych.

Ośrodek Szkoleniowy – przez Ośrodek Szkoleniowy, rozumie się Akredytowany Ośrodek Szkoleniowy „LITWIŃSKI”, 33-312 Tęgoborze, ul. św. Krzysztofa 5, realizatora kursu.

Prawa Osoba szkolona:

1. Osoba szkolona na prawo do zapoznania się z Regulaminem Akredytowanego Ośrodka Szkoleniowego.

2. Osoba szkolona ma prawo do otrzymania rzetelnej, aktualnej wiedzy z danego przedmiotu

3. Osoba szkolona ma prawo do przeszkolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

4. Osoba szkolona ma prawo do zapoznania się z ceną szkolenia. Cena ta nie może ulec zmianie w trakcie trwania szkolenia, chyba że z winy Osoby szkolonej będzie miała miejsce sytuacja, która wpłynie na wzrost ceny szkolenia (np. zbyt późne odwołanie zajęć przez Osobę szkoloną). W przypadku nie odwołania zajęć praktycznych na prawo jazdy co najmniej na 24 godziny przed zaplanowanym terminem ich odbycia należy zwiększyć cenę szkolenia odpowiednio: Prawo jazdy kat. A1, A2, A – 100,00 zł. za 1 godzinę, Prawo jazdy kat. B – 100,00 zł. za 1 godzinę, Prawo jazdy kat. C, CE, D – 150,00 zł. za jedna godzinę.

5. Osoba szkolona ma prawo zapoznać się z harmonogramem szkolenia najpóźniej
w dniu rozpoczęcia pierwszych zajęć.

6. Osoba szkolona ma prawo do zapoznania się z warunkami dopuszczenia do egzaminu
i przeprowadzania egzaminów.

7. Osoba szkolona na prawo do otrzymania aktualnych materiałów szkoleniowych dotyczących kursu/szkolenia.

8. Osoby uczestniczące w kursie/szkoleniu muszą mieć zapewnione odpowiednie warunki lokalowe oraz sanitarne. Toalety zlokalizowane blisko sal wykładowych. Sale, w których prowadzone są zajęcia są przestronne, dobrze oświetlone, ogrzewane, klimatyzowane.

9. Uczestnik kursu/szkolenia ma prawo do zapoznania się z aktualną ofertą szkoleniową obowiązującą w Ośrodku Szkoleniowym.

10. Osoba szkolona ma prawo do otrzymania informacji dotyczącej odwołania szkolenia, najpóźniej na dzień przed zaplanowanym rozpoczęciem zajęć. W innym przypadku może żądać zwrotu kosztów poniesionych na przyjazd na zajęcia.

11. Osoba szkolona ma prawo do darmowych konsultacji po ukończeniu szkolenia. Konsultacje te mogą odbyć się zarówno w formie rozmowy telefonicznej jak i droga mailową. Termin odpowiedzi na pytanie Osoba szkolona ustala się na 2 tygodnie od daty jego zadania. Ośrodek szkoleniowy jeżeli wykracza to poza kompetencję ośrodka szkoleniowego, może nie udzielić odpowiedzi Osobie szkolonej na zadane pytania. Ośrodek szkoleniowy ani jego opinia nie może stanowić strony podczas sporu.

12. Osoba szkolona ma prawo do złożenia reklamacji na jakość przeprowadzonego szkolenia. Ośrodek szkoleniowy ma 2 tygodnie na ustosunkowanie się do reklamacji
a w przypadku uznania reklamacji na zwrot części poniesionych kosztów szkolenia. Reklamacja musi być wniesiona na piśmie do kierownika Ośrodka Szkoleniowego wraz z uzasadnieniem.

13. Osoba szkolona ma prawo do anonimowej oceny szkolenia oraz wykładowców
i instruktorów.

Obowiązki Osoba szkolona:

1. Przed przystąpieniem do kursu uczestnik musi wypełnić i podpisać wniosek szkoleniowy

2. Osoba szkolona obowiązuje się sumiennie uczestniczyć w zajęciach.

3. Osoba szkolona ma obowiązek poinformowania ośrodka o każdej sytuacji, która uniemożliwia dalsze uczestnictwo w kursie (np. zatrzymanie prawa jazdy).

4. Osoba szkolona ma obowiązek przedstawić aktualne badania lekarskie
i psychologiczne (jeżeli dotyczy) przed przystąpieniem/w trakcie trwania kursu
(w zależności od obowiązujących przepisów)

5. Osoba szkolona odpowiada materialnie za wszelkie zniszczenia powstałe z jego winy na terenie Ośrodka Szkoleniowego.

6. Za użyczony sprzęt oraz materiały szkoleniowe odpowiada materialnie Osoba szkolona.

7. Użyczony sprzęt oraz materiały szkoleniowe, Osoba szkolona ma obowiązek zwrócić w stanie niepogorszonym najpóźniej w dniu ukończenia szkolenia.

8. Osoba szkolona zobowiązany jest każdorazowo informować o nieobecności co najmniej na dzień przed zaplanowanymi zajęciami.

9. Osoba szkolona obowiązany jest pozostawić po sobie ład i porządek.

Zabrania się:

1. Spożywania napojów alkoholowych oraz używania środków odurzających na terenie Ośrodka Szkoleniowego jak i w jego otoczeniu.

2. Palenia tytoniu oraz używania tzw. e-papierosów wewnątrz budynku. Możliwe jest to tylko w miejscach do tego wyznaczonych, znajdujących się na zewnątrz budynku.

3. Korzystania z jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią bez zgody pracowników Ośrodka Szkoleniowego.

4. Posiadania materiałów łatwopalnych, żrących lub wydzielających przykrą woń.

5. Posiadania przedmiotów niebezpiecznych (nóż, broń palna).

6. Zabrania się dokonywania zmian w oprogramowaniu komputera przez Osobę szkoloną.

7. Nieuzasadnionego włączania instalacji przeciwpożarowej. Osoba szkolona ponosi wszelkie koszty nieuzasadnionego uruchomienia instalacji ppoż.

8. Używania telefonów komórkowych podczas trwania zajęć.

9. Przeszkadzania w zajęciach.

10. Nagrywania i rozpowszechniania procesu kształcenia.

Ośrodek Szkoleniowy nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione na terenie budynku (m.in. zegarki, telefony, sprzęt elektroniczny).

W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu Osoba szkolona może być relegowana z kursu/szkolenia, co nie stanowi podstawy do zwrotu kosztów kursu/szkolenia.

PROCEDURA REKLAMACYJNA

1. Reklamację dotyczącą szkolenia należy składać do 7 dni od ukończenia szkolenia, faksem, pocztą elektroniczną lub na piśmie do kierownika Ośrodka Szkoleniowego.

2. Reklamacja powinna zawierać: nazwę szkolenia, datę rozpoczęcia i zakończenia szkolenia, dane osoby składającej reklamację, treść reklamacji (powód reklamacji), ewentualne dokumenty stwierdzające zasadność reklamacji.

3. Reklamacji podlega:

-niewykonanie usługi szkoleniowej w ustalonym terminie,

– częściowe wykonanie usługi szkoleniowej powstałe z winy Ośrodka Szkoleniowego,

– niewykonanie z należytą starannością usługi szkoleniowej

4. Po złożeniu reklamacji Ośrodek Szkoleniowy ma (zgodnie z Regulaminem) 2 tygodnie na rozpatrzenie reklamacji. Następnym etapem jest skuteczne poinformowanie (mailowo, faksem, telefonicznie lub listownie) uczestnika kursu o decyzji Ośrodka Szkoleniowego w sprawie reklamacji.

5. W przypadku uznania roszczeń słuchacza Ośrodek Szkoleniowy zobowiązuje się do ponownego przeprowadzenia szkolenia, którego dotyczy reklamacja na własny koszt.

6. W przypadku nieuznania reklamacji uczestnikowi szkolenia (zmawiającemu), który składał reklamacje przysługuje odwołanie do właściciela Ośrodka Szkoleniowego. Właściciel Ośrodka szkoleniowego ma 2 tygodnie na ustosunkowanie się do reklamacji po czym skutecznie informuje składającego reklamacje o swojej decyzji.

7. Koszty nieuzasadnionego złożenia reklamacji usługi szkoleniowej pokrywa uczestnik szkolenia (zamawiający) składający reklamację.